رفع اسکار و استریاترکیبات:

• یوبی‌کینون، گلوتاتیون
• روغن میوه اولئا
• لسیتین، سنتـلا
• ارگانیک سیلیسیوم
• فرولیـک اسید
• الاستین، اسکوالن
• دکسپانتنول، فیستوسترول


موارد استعمال:

• اسکار، استریا، استرچ مارک
• جــای جــوش و آکــنـه
• احیای مجدد و ترمـیم پوسـت
• تحریک پوست و تولیـد کـلاژن
• ترمیـم اسـکار نـاشـی از جراحی
• رفع منافذ باز پوست

میکرونیدلینگ:

• میکرونیدلینگ با عمق 0.5 تا 1.5 میلی‌متر
• همزمان دارو روی محل ریخته شود
• ماهی یکبار و جلسه بعدی بعد از بهبود زخم

تزریق:

• تزریق در هر جلسه 0.5 تا 1 سی‌سی
• تزریق در هــر نـقـطـه 0.05 سی‌سی
• تزریق در عمق 1 تا 4 میلی‌متر
• برای اسکار قدیمی‌تر، تزریق در عمق بیشتر
• ترکیب %20 از حجم کوکتل با لیدوکائین

• گام اول سه جلسه هر هفته
• گام دوم دو جلسه دو هفته در میان
• گام سوم ماهی یکبار